Kategorier
Information

Årsstämma 2022

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma
den 20 april 2022 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelse finns att läsa här

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av två justeringspersoner
§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår
§ 12. Val av styrelseledamöter
§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
§ 15. Beslut om ändring av föreningens stadgar
§ 16. Beslut om minskning av anslutningsinsatsernas storlek
§ 17. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar
§ 18. Stämmans avslutande


Kiplingeberg den 23 mars 2022

Styrelsen