Kategorier
Information

Årsstämma 2021

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 12 april 2021 kl 19.00.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och revisionsberättelse finns tillgängliga här tillsammans med förslag till dagordning och valberedningens förslag (bifogat kallelsen).

På grund av den pågående corona-pandemin har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas digitalt[1].

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 9 april.

Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.

Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 mars. Det går inte att delta både digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

För styrelsen,

Kiplingeberg den 11 mars 2021

Jakob von Engeström, ordförande


[1] med stöd av 16§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 6. Fastställande av dagordning 

§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

§ 12. Val av styrelseledamöter

§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

§ 15. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar

§ 16. Stämmans avslutande

Kategorier
Driftstörning Information

Planerade driftavbrott

Som ett led i att färdigställa entreprenaden kommer vår entreprenör ELTEL att genomföra ett antal omläggningar i vårat nät. Samtliga omläggningar som påverkar större delar av vårt nät är förlagda nattetid och kommer genomföras under vecka 45-47. Nedan visar vi vilka områden som påverkas av arbetet under vecka 45.

Tisdag 3/11 kl 00.00 – 08.00 Yttre Bälingestråket
Stråket från Tuna mot Kiplingeberg, Bälinge inkl. Äskelunda och Målsta

Onsdag 4/11 kl 00.00 – 08.00 Inre Bälingestråket samt Blackstalund
Stråket från och med Tuna, via Vallhov, Blacksta, Blackstalund. Fastigheter i Blackstalund som ligger väster om ån påverkas ej.

Torsdag 5/11 kl 00.00 – 08.00 Samtliga delar av nätet
Samtliga stråk påverkas av denna omläggning.

Fredag 6/11 kl 00.00 – 08.00 Jumkils k:a, Broholm och Skulla
Fr o m Förarslätt via Jumkils kyrka, Skulla, Broholm, Ubby, Örnsätra samt fastigheter i/kring Blackstalund öster om ån.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Kallelse till årsstämma


Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2020 kl 19.00.

Föreningen måste hålla årsstämma före utgången av juni månad. För att minimera risken för spridning av covid-19 i samband med stämman har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas helt digitalt.

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 1 juni.
Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av
någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.
Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 maj. Det går inte att delta både
digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om väsentliga händelser hittills under 2020, status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Ny hemsida

Hemsidan är åter på plats.