Kategorier
Information

Årsstämma 2021

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 12 april 2021 kl 19.00.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och revisionsberättelse finns tillgängliga här tillsammans med förslag till dagordning och valberedningens förslag (bifogat kallelsen).

På grund av den pågående corona-pandemin har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas digitalt[1].

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 9 april.

Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.

Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 mars. Det går inte att delta både digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

För styrelsen,

Kiplingeberg den 11 mars 2021

Jakob von Engeström, ordförande


[1] med stöd av 16§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 6. Fastställande av dagordning 

§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

§ 12. Val av styrelseledamöter

§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

§ 15. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar

§ 16. Stämmans avslutande