Kategorier
Information

Årsstämma 2022

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma
den 20 april 2022 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelse finns att läsa här

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av två justeringspersoner
§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår
§ 12. Val av styrelseledamöter
§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
§ 15. Beslut om ändring av föreningens stadgar
§ 16. Beslut om minskning av anslutningsinsatsernas storlek
§ 17. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar
§ 18. Stämmans avslutande


Kiplingeberg den 23 mars 2022

Styrelsen

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Intrång- & grödskadeersättning

Styrelsen jobbar äntligen med att sammanställa och därefter betala ut intrång- & grödskadeersättning till berörda markägare. Arbetet sker i och med att markavtalen är kompletta samt att slutredovisning av projektet sker.

Alla berörda markägare har fått ett mail med information om vad som kommer betalas ut samt om vi saknar någon information för att betala ut ersättningen. I skrivande stund ligger en majoritet av intrångsersättningen för utbetalning i vår bank. Grödskadeersättningen kommer betalas ut inom kort (så fort vi är klara med intrångsersättningen).

I vissa fall har ersättning inte kunnat betalas ut då de bankuppgifter vi har varit ofullständiga eller utdaterade, i dessa fall skickar vi ett mail till markägaren för komplettering.

Har du några frågor ber vi dig kontakta oss.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Entreprenadbesiktning & slutredovisning

Styrelsen genomförde under augusti en slutbesiktning av hela entreprenaden. En oberoende besiktningsman som följt hela projektet har nu godkänt anläggningen. Föreningen har därefter lämnat in underlag till Länsstyrelsen för att slutredovisa projektet.

Besiktning i fält.
Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott juli 2021

Tisdag 10/8 22.00 – onsdag 11/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter i Blackstalund/Blacksta (se Opto 1 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Onsdag 11/8 22.00 – torsdag 12/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter från Skulla till Vänge (se Opto 4 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Torsdag 12/8 – fredag 13/8
Enskilda anslutningar i Broholm/Ubby (se Opto 3 i bild nedan) kommer att repareras var och en för sig. I och med dessa åtgärder kommer vissa anslutningar individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.
Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Driftstörning

Driftavbrott 1/7

Natten mellan 1:a och 2:a juli kommer vi utföra underhåll och reparationer i nätet. Åtgärderna kommer att medföra avbrott för samtliga medlemmar i nätet. Arbetet kommer ske nattetid och på under några timmar.

Om du har problem med din uppkoppling innan eller efter avbrottet skall du anmäla det till din operatör.

Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott 6-16/4

Under perioden 6-16/4 genomförs åtgärder på nätet. Anslutningar från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Driftstörning

Driftavbrott

Vi berörs sedan ca kl 14.15 idag av en _oplanerad_ driftstörning som påverkar hela vårt nät. Löpande driftinformation hittar ni dels hos Er bredbandsleverantör samt på IP-Onlys hemsida.

Vi har fått information om att felet är lokaliserat och man arbetar med att åtgärda felet. I skrivande stund är beskedet att det ska vara löst till kl 21 men vår bedömning är att det tar några timmar längre än så.

Information om denna och framtida oplanerade driftstörningar hittar ni här: https://www.ip-only.se/privat/driftstatus/

Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott

Under perioden 22/3 – 2/4 genomförs åtgärder på stora delar av nätet. Samtliga anslutningar förutom stråket från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Information

Årsstämma 2021

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 12 april 2021 kl 19.00.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och revisionsberättelse finns tillgängliga här tillsammans med förslag till dagordning och valberedningens förslag (bifogat kallelsen).

På grund av den pågående corona-pandemin har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas digitalt[1].

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 9 april.

Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.

Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 mars. Det går inte att delta både digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

För styrelsen,

Kiplingeberg den 11 mars 2021

Jakob von Engeström, ordförande


[1] med stöd av 16§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 6. Fastställande av dagordning 

§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

§ 12. Val av styrelseledamöter

§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

§ 15. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar

§ 16. Stämmans avslutande

Kategorier
Driftstörning

Kort planerat avbrott

Samtliga anslutningar i vårt nät kommer att drabbas av ett kort planerat avbrott under perioden 18-19/3. Avbrottet kommer att ske under dagtid och pågå upp till 1 minut.

Exakt tidpunkt för avbrottet kan ej ges då varje anslutning bryts individuellt.