Kategorier
Uncategorized

Stämma 2024

Styrelsen kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte
den 29 maj 2024 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.

Kallelse har skickats ut till samtliga medlemmar via epost eller post, den finns även att läsa här på hemsidan under Information, där man även hittar årsredovisning och revisionsberättelse.

Kategorier
Information

Årsstämma och överinsatser

Styrelsen tackar för stödet och det stora intresset för kvällens årsstämma. Protokoll för kvällens och föregående årsstämmor finns nu publicerade här på hemsidan.

Vi påminner även om att ta del av informationen om återbetalning av överinsatser.

Kategorier
Uncategorized

Återbetalning av överinsatser

Södra Jumkils Fiberförenings ordinarie föreningsstämma 2022-04-20 beslutade minska samtliga anslutningsinsatser per 2021-12-31 med 20%, samt uppdra åt föreningens styrelse att återbetala överskjutande insatser till medlemmarna när så kan ske.

Varje medlem deltar i föreningen med 500 kronor i medlemsinsats och en anslutningsinsats som varierar med antal och typ av fiberanslutning. De flesta har en s k huvudanslutning. Innebörden av stämmobeslutet är att en medlem som per 2021-12-31 deltog i föreningen med 18.500 kronor i anslutningsinsats för en huvudanslutning fick 3.700 kronor av anslutningsinsatsen konverterad till en överinsats. Denna överinsats kan återbetalas till medlemmen. Medlemmens anslutningsinsats minskades samtidigt till 14.800 kronor, som är medlemmens kvarvarande ägarandel i föreningen.

Beslutet krävde vissa föregående stadgeändringar, som också gjordes på förenings-stämman 2022-03-20. En av konsekvenserna är att återbetalning kan ske tidigast ett år efter det att de nya stadgarna registrerats hos Bolagsverket, vilket skedde 2022-05-03.

Mot denna bakgrund avser föreningens styrelse nu att, med start i början av maj månad 2023, betala ut överinsatser till medlemmarna. För att kunna genomföra dessa utbetalningar, samt i övrigt kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag och avtal, ber föreningen om följande uppgifter.

Namn:
Ägare av fastigheten/-erna:
Adress:
Telefonnummer:
Epostadress:
Bankgiro:
Plusgiro:
Bankkonto inkl clearingnummer:
Bank:

Informationen finns även som PDF under information. Uppgifterna skickar du till vår e-post. info [ a ] jumkil.net . Du kan antingen fylla i dokumentet på papper, scanna/fota och maila in det. Det går även bra att skriva informationen i ett mail.
Var noga med att inkomma med all information ovan.

Välkommen att kontakta styrelsen via info [ a ] jumkil.net vid eventuella frågor.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Årsstämma 2023

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma
den 27 april 2024 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av två justeringspersoner
§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår
§ 12. Val av styrelseledamöter
§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
§ 15. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar
§ 16. Stämmans avslutande

Kiplingeberg den 1 april 2023

Kategorier
Information

Årsstämma 2022

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma
den 20 april 2022 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelse finns att läsa här

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av två justeringspersoner
§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår
§ 12. Val av styrelseledamöter
§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
§ 15. Beslut om ändring av föreningens stadgar
§ 16. Beslut om minskning av anslutningsinsatsernas storlek
§ 17. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar
§ 18. Stämmans avslutande


Kiplingeberg den 23 mars 2022

Styrelsen

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Intrång- & grödskadeersättning

Styrelsen jobbar äntligen med att sammanställa och därefter betala ut intrång- & grödskadeersättning till berörda markägare. Arbetet sker i och med att markavtalen är kompletta samt att slutredovisning av projektet sker.

Alla berörda markägare har fått ett mail med information om vad som kommer betalas ut samt om vi saknar någon information för att betala ut ersättningen. I skrivande stund ligger en majoritet av intrångsersättningen för utbetalning i vår bank. Grödskadeersättningen kommer betalas ut inom kort (så fort vi är klara med intrångsersättningen).

I vissa fall har ersättning inte kunnat betalas ut då de bankuppgifter vi har varit ofullständiga eller utdaterade, i dessa fall skickar vi ett mail till markägaren för komplettering.

Har du några frågor ber vi dig kontakta oss.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Entreprenadbesiktning & slutredovisning

Styrelsen genomförde under augusti en slutbesiktning av hela entreprenaden. En oberoende besiktningsman som följt hela projektet har nu godkänt anläggningen. Föreningen har därefter lämnat in underlag till Länsstyrelsen för att slutredovisa projektet.

Besiktning i fält.
Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott juli 2021

Tisdag 10/8 22.00 – onsdag 11/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter i Blackstalund/Blacksta (se Opto 1 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Onsdag 11/8 22.00 – torsdag 12/8
Från kl 22.00 arbetar vi med omläggningar vilket berör samtliga abonnenter från Skulla till Vänge (se Opto 4 i bild nedan). Arbetet kommer att pågå under natten och beräknas vara klart dagen därpå.
Arbetet innebär totalt avbrott för samtliga berörda anslutningar.

Torsdag 12/8 – fredag 13/8
Enskilda anslutningar i Broholm/Ubby (se Opto 3 i bild nedan) kommer att repareras var och en för sig. I och med dessa åtgärder kommer vissa anslutningar individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.
Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Driftstörning

Driftavbrott 1/7

Natten mellan 1:a och 2:a juli kommer vi utföra underhåll och reparationer i nätet. Åtgärderna kommer att medföra avbrott för samtliga medlemmar i nätet. Arbetet kommer ske nattetid och på under några timmar.

Om du har problem med din uppkoppling innan eller efter avbrottet skall du anmäla det till din operatör.

Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott 6-16/4

Under perioden 6-16/4 genomförs åtgärder på nätet. Anslutningar från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.