Kategorier
Information Nyhetsflöde

Årsstämma 2023

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma
den 27 april 2024 kl 19.00 i Jumkilsgården, Blackstalund.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av två justeringspersoner
§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår
§ 12. Val av styrelseledamöter
§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
§ 15. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar
§ 16. Stämmans avslutande

Kiplingeberg den 1 april 2023

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Intrång- & grödskadeersättning

Styrelsen jobbar äntligen med att sammanställa och därefter betala ut intrång- & grödskadeersättning till berörda markägare. Arbetet sker i och med att markavtalen är kompletta samt att slutredovisning av projektet sker.

Alla berörda markägare har fått ett mail med information om vad som kommer betalas ut samt om vi saknar någon information för att betala ut ersättningen. I skrivande stund ligger en majoritet av intrångsersättningen för utbetalning i vår bank. Grödskadeersättningen kommer betalas ut inom kort (så fort vi är klara med intrångsersättningen).

I vissa fall har ersättning inte kunnat betalas ut då de bankuppgifter vi har varit ofullständiga eller utdaterade, i dessa fall skickar vi ett mail till markägaren för komplettering.

Har du några frågor ber vi dig kontakta oss.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Entreprenadbesiktning & slutredovisning

Styrelsen genomförde under augusti en slutbesiktning av hela entreprenaden. En oberoende besiktningsman som följt hela projektet har nu godkänt anläggningen. Föreningen har därefter lämnat in underlag till Länsstyrelsen för att slutredovisa projektet.

Besiktning i fält.
Kategorier
Information Nyhetsflöde

Kallelse till årsstämma


Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2020 kl 19.00.

Föreningen måste hålla årsstämma före utgången av juni månad. För att minimera risken för spridning av covid-19 i samband med stämman har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas helt digitalt.

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 1 juni.
Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av
någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.
Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 maj. Det går inte att delta både
digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om väsentliga händelser hittills under 2020, status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Ny hemsida

Hemsidan är åter på plats.