Kategorier
Driftstörning

Driftavbrott

Vi berörs sedan ca kl 14.15 idag av en _oplanerad_ driftstörning som påverkar hela vårt nät. Löpande driftinformation hittar ni dels hos Er bredbandsleverantör samt på IP-Onlys hemsida.

Vi har fått information om att felet är lokaliserat och man arbetar med att åtgärda felet. I skrivande stund är beskedet att det ska vara löst till kl 21 men vår bedömning är att det tar några timmar längre än så.

Information om denna och framtida oplanerade driftstörningar hittar ni här: https://www.ip-only.se/privat/driftstatus/

Kategorier
Driftstörning

Planerade avbrott

Under perioden 22/3 – 2/4 genomförs åtgärder på stora delar av nätet. Samtliga anslutningar förutom stråket från Skulla till Vänge kommer i och med dessa åtgärder individuellt drabbas av kortare avbrott. Avbrottstiden kommer att vara upp till 30 minuter per anslutning.

Åtgärderna kommer ske under dagtid.

Kategorier
Information

Årsstämma 2021

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 12 april 2021 kl 19.00.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och revisionsberättelse finns tillgängliga här tillsammans med förslag till dagordning och valberedningens förslag (bifogat kallelsen).

På grund av den pågående corona-pandemin har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas digitalt[1].

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 9 april.

Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.

Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 mars. Det går inte att delta både digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

För styrelsen,

Kiplingeberg den 11 mars 2021

Jakob von Engeström, ordförande


[1] med stöd av 16§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§ 1. Stämmans öppnande

§ 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 6. Fastställande av dagordning 

§ 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§ 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

§ 11. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

§ 12. Val av styrelseledamöter

§ 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

§ 14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

§ 15. Övriga ärenden som ska tas upp enligt lag eller föreningens stadgar

§ 16. Stämmans avslutande

Kategorier
Driftstörning

Kort planerat avbrott

Samtliga anslutningar i vårt nät kommer att drabbas av ett kort planerat avbrott under perioden 18-19/3. Avbrottet kommer att ske under dagtid och pågå upp till 1 minut.

Exakt tidpunkt för avbrottet kan ej ges då varje anslutning bryts individuellt.

Kategorier
Driftstörning

Planerad omläggning

Eltel fortsätter att genomföra kabelarbeten längs sträckan från Jumkils Kyrka till Vänga. En planerad brytning av nätet äger rum torsdag 26/11 kl 22 fram till efterföljande morgon kl 06.00. Bor du på en adress som börjar med benämningen nedan så kommer du att beröras av detta avbrott:

Fiby
Fiby Fiskartorp
Fiby Gård
Fiby Jobsbo
Fiby Kvarnberg
Fiby Lindesberg
Fibyvägen
Finnsta
Kil
Lilla Kil
Stora Kil

Kategorier
Driftstörning

Planerat avbrott 19/11

Driftavbrott imorgon, torsdag 19/11 natt kl 22-06 på adresser enligt nedan:

Börje Nybygget
Börje-Knackarbo
Fiby
Fibyvägen
Finnsta
Fågelbo
Jumkils-Knutbo
Jumkils-Ubby (endast från Soliden och bort mot Vänge!)
Katrineberg
Kil
Korsebo
Krokmossen
Lilla Kil
Romsbo
Skulla
Stora Kil
Trillbo

Börjar Er adress på ovan namn så berörs ni av avbrottet.

Kategorier
Driftstörning

Driftstörning och planerade avbrott

Nattens arbeten har tyvärr dragit ut på tiden för Eltel, vilka har fortsatt arbeta med omläggningen under förmiddagen. Det har i sin tur lett till att flera abonnenter varit utan uppkoppling. I skrivande stund har vi dels information från Eltel att arbetet kommer fortsätta och beräknas vara klart kl 16.00 idag, samtidigt ser vi att vissa drabbade återfått sin uppkoppling.

Som tidigare informerats så kommer även vecka 46 och 47 att innebära nattliga avbrott men i skrivande stund har vi inte information om vilka områden som kommer beröras och när. Samtliga arbeten kommer likt tidigare att förläggas nattetid.

Kategorier
Driftstörning Information

Planerade driftavbrott

Som ett led i att färdigställa entreprenaden kommer vår entreprenör ELTEL att genomföra ett antal omläggningar i vårat nät. Samtliga omläggningar som påverkar större delar av vårt nät är förlagda nattetid och kommer genomföras under vecka 45-47. Nedan visar vi vilka områden som påverkas av arbetet under vecka 45.

Tisdag 3/11 kl 00.00 – 08.00 Yttre Bälingestråket
Stråket från Tuna mot Kiplingeberg, Bälinge inkl. Äskelunda och Målsta

Onsdag 4/11 kl 00.00 – 08.00 Inre Bälingestråket samt Blackstalund
Stråket från och med Tuna, via Vallhov, Blacksta, Blackstalund. Fastigheter i Blackstalund som ligger väster om ån påverkas ej.

Torsdag 5/11 kl 00.00 – 08.00 Samtliga delar av nätet
Samtliga stråk påverkas av denna omläggning.

Fredag 6/11 kl 00.00 – 08.00 Jumkils k:a, Broholm och Skulla
Fr o m Förarslätt via Jumkils kyrka, Skulla, Broholm, Ubby, Örnsätra samt fastigheter i/kring Blackstalund öster om ån.

Kategorier
Driftstörning

Driftstörning/kabelbrott

Vi har just nu en allvarlig driftstörning i nätet orsakad av kabelbrott. Detta medför att abonnenter i höjd med Skulla fram till Vänge inte har fungerande uppkoppling.

All form av felanmälan skall göras till er operatör.

ELTEL arbetar med att åtgärda felet, enligt kommunikationsoperatören IP-Only så ska felet vara löst senast kl 12.00 24/10.

Aktuell information finns att läsa här:
https://www.ip-only.se/driftstatus/#ongoing

Kategorier
Information Nyhetsflöde

Kallelse till årsstämma


Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma den 3 juni 2020 kl 19.00.

Föreningen måste hålla årsstämma före utgången av juni månad. För att minimera risken för spridning av covid-19 i samband med stämman har styrelsen beslutat att årets stämma kommer att hållas helt digitalt.

Anmäl deltagande per epost till stamma@jumkil.net senast den 1 juni.
Alla som anmält deltagande enligt ovan får en länk per epost till en digital konferens, preliminärt Microsoft Teams, inför stämman, med instruktioner om hur man gör för att koppla upp sig. Man kommer att kunna använda smartphone eller dator för att delta. Ingen föregående installation av
någon särskild programvara, utöver webbläsare, kommer att krävas.
Det finns också möjlighet att istället delta genom poströstning. Den som vill nyttja denna möjlighet ombeds anmäla intresse till postrostning@jumkil.net senast den 26 maj. Det går inte att delta både
digitalt och genom poströstning.

Efter stämman kommer styrelsen att informera om väsentliga händelser hittills under 2020, status i entreprenaden m.m. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.